Onze voorwaarden

De Ondernemershypotheek » Over ons » Onze voorwaarden

1. Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

De Ondernemers hypotheek: De Ondernemers hypotheek B.V. die handelt als opdrachtnemer van de Klant;

Dienstverlening: alle werkzaamheden die De Ondernemers hypotheek verricht ten behoeve van de Klant in het kader van de Opdracht, zoals advisering over en bemiddeling bij de totstandkoming van overeenkomsten inzake financiële producten;

Klant: de niet in de uitoefening van beroep of bedrijf handelende natuurlijke persoon, die alleen of met een ander een opdracht verstrekt aan De Ondernemers hypotheek;

Opdracht: de (mondelinge) overeenkomst op afstand tussen de Klant als opdrachtgever en De Ondernemers hypotheek als opdrachtnemer, op grond waarvan De Ondernemers hypotheek haar Dienstverlening verricht.

1.2. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van de aandeelhouders, bestuurders en medewerkers van De Ondernemers hypotheek.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden van De Ondernemers hypotheek zijn van toepassing op:

  • alle Dienstverlening en Opdrachten van De Ondernemers hypotheek en de daarvoor te verrichten werkzaamheden;
  • alle hieruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de Klant en De Ondernemers hypotheek;
  • alle offertes en aanbiedingen die De Ondernemers hypotheek doet. Offertes en aanbiedingen van andere organisaties (zoals andere financiële instellingen) vallen hier dus niet onder.

2.2. Indien mogelijk worden deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de Opdracht aan de Klant ter beschikking gesteld. Indien dat niet mogelijk is zullen deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op de website van De Ondernemers hypotheek en op verzoek van de Klant kosteloos worden toegezonden.

2.3. Indien de Opdracht op afstand en elektronisch wordt gesloten kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de Opdracht wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanig wijze dat deze door de Klant eenvoudig opgeslagen kan worden op een duurzame drager. Als dat redelijkerwijze niet mogelijk is, zal voorafgaand aan de Opdracht aan de Klant kenbaar worden gemaakt waar van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij kosteloos aan de Klant kunnen worden toegezonden.

2.4. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als de Klant en De Ondernemers hypotheek dat schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht nietig zou zijn of wordt vernietigd, dan blijft de Opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen de Klant en De Ondernemers hypotheek zo snel mogelijk worden vervangen door een bepaling die de strekking van de eerdere bepaling zo goed mogelijk benadert.

3. Gegevens en informatie

3.1. De Klant zal aan De Ondernemers hypotheek alle gegevens en informatie verstrekken, waarvan De Ondernemers hypotheek aan de Klant op enigerlei wijze heeft aangegeven dat deze nodig zijn voor de vervulling van de Dienstverlening of de Opdracht. Als de Klant deze gegevens of informatie niet, niet volledig of niet op tijd verstrekt of als de informatie ondeugdelijk of onjuist is, dan is De Ondernemers hypotheek niet gehouden de Dienstverlening of Opdracht (verder) uit te voeren. De Ondernemers hypotheek mag de Dienstverlening dan opschorten.

3.2. De Klant zal (gevraagd en ongevraagd) aan De Ondernemers hypotheek alle gegevens of informatie verstrekken die voor de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

3.3. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle door of namens de Klant aan De Ondernemers hypotheek verstrekte informatie en gegevens.

4. Totstandkoming van de Opdracht (overeenkomst op afstand) en bedenktijd

4.1. De Opdracht komt, onder voorbehoud van het bepaalde in 4.3, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod van De Ondernemers hypotheek door de Klant, zoals dat door De Ondernemers hypotheek kenbaar wordt gemaakt. Daaronder wordt tevens verstaan de aanvaarding langs elektronische weg door middel van het aanklikken van een duidelijke daartoe bestemde button op de website.

4.2. Als de Opdracht langs elektronische weg tot stand komt, dan bevestigt De Ondernemers hypotheek direct de totstandkoming van de Opdracht.

4.3. De Klant heeft de mogelijkheid om de Opdracht zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen na de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.

4.4. Als de Klant gebruik wenst te maken van het recht zoals beschreven in 4.3, dan zal deze De Ondernemers hypotheek daarvan onverwijld op de hoogte stellen op de wijze zoals door De Ondernemers hypotheek bekend gemaakt, doch in ieder geval binnen de termijn zoals genoemd in 4.3. Een bericht van de Klant tot ontbinding van de overeenkomst in de zin van 4.3 dat na de in 4.3 genoemde termijn door De Ondernemers hypotheek wordt ontvangen, leidt niet tot ontbinding van de Opdracht.

4.5. Indien de Klant gebruik maakt van het recht, zoals beschreven in 4.3, dan is De Ondernemers hypotheek gerechtigd naar redelijkheid kosten in rekening te brengen, indien De Ondernemers hypotheek aantoonbaar werkzaamheden heeft verricht.

4.6. Het recht, zoals bedoeld in 4.3, vervalt indien de Klant binnen de termijn zoals genoemd in 4.3 De Ondernemers hypotheek uitdrukkelijk verzoekt werkzaamheden te verrichten of daarmee uitdrukkelijk instemt.

5. Uitvoering van de Opdracht

5.1. De Ondernemers hypotheek bepaalt op welke wijze en door welke medewerker(s) de Dienstverlening wordt uitgevoerd. Met eventuele wensen van de Klant wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

5.2. De Ondernemers hypotheek verricht de Dienstverlening naar beste vermogen en handelt daarbij zoals van een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar verwacht mag worden. De Ondernemers hypotheek staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.3. Als De Ondernemers hypotheek een termijn afgeeft waarbinnen de Dienstverlening afgerond moet zijn, dan is zo’n termijn alleen een fatale termijn als dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De Ondernemers hypotheek is niet verantwoordelijk voor de bewaking van termijnen in overeenkomsten die de Klant met anderen is aangegaan, zoals bijvoorbeeld de termijnen voor ontbindende voorwaarden in een koopovereenkomst.

5.4. Offertes en aanbiedingen van andere financiële instellingen die door De Ondernemers hypotheek aan de Klant worden overhandigd, zijn onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

5.5. Als onderdeel van de Dienstverlening kan De Ondernemers hypotheek berekeningen maken ten behoeve van de Klant, onder andere met betrekking tot de kosten van een financieel product, de doorwerking daarvan in maandlasten, eventuele fiscale aspecten daarvan of met betrekking tot de gevolgen van omstandigheden zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Alle berekeningen die De Ondernemers hypotheek voor de Klant maakt, zijn voorlopig en indicatief. De Klant is zich bewust van het feit dat zich in berekeningen tussentijds wijzigingen kunnen voordoen door een wijziging van omstandigheden, zoals bijvoorbeeld gewijzigde rentes. De Klant kan aan de berekeningen van De Ondernemers hypotheek geen rechten ontlenen.

5.6. Als De Ondernemers hypotheek als onderdeel van de Opdracht aan de Klant adviezen verleent, dan zijn deze adviezen steeds een momentopname.

5.7. Als het voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is dat de Klant ook een overeenkomst aangaat met een derde (zoals bijvoorbeeld een partij die het inkomen van de Klant zal toetsen) dan is De Ondernemers hypotheek slechts gehouden om haar werkzaamheden te verrichten, indien de Klant deze overeenkomst met de derde daadwerkelijk aangaat. Eventuele kosten die aan een dergelijke overeenkomst met een derde verbonden zullen zijn, zijn geheel voor rekening van de Klant.

6. Verwerking van gegevens

6.1. De Ondernemers hypotheek zal vertrouwelijk omgaan met alle door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie en deze behandelen conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

6.2. Als De Ondernemers hypotheek betrokken is in een gerechtelijke procedure, dan mag De Ondernemers hypotheek de gegevens en informatie van de betreffende de Klant gebruiken, voor zover De Ondernemers hypotheek redelijkerwijze van mening is dat dit van belang kan zijn.

6.3. Het is de Klant niet toegestaan om de inhoud van adviezen, opinies of andere (schriftelijke) uitingen van De Ondernemers hypotheek openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, tenzij De Ondernemers hypotheek daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, tenzij dit uit de overeenkomst voortvloeit of tenzij dit gebeurt voor het inwinnen van het oordeel van een deskundige over de werkzaamheden van De Ondernemers hypotheek.

7. Vergoeding

7.1. De Klant is aan De Ondernemers hypotheek een vergoeding verschuldigd voor de Dienstverlening, conform de bij De Ondernemers hypotheek gebruikelijke tarieven, berekeningsmethoden en werkwijze. De vergoeding wordt tijdig aan de Klant bekend gemaakt of met de Klant overeengekomen.

7.2. Als de Klant de Opdracht tussentijds beëindigt – anders dan is bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden – dan is De Ondernemers hypotheek gerechtigd naar redelijkheid kosten in rekening te brengen, indien De Ondernemers hypotheek aantoonbaar werkzaamheden heeft verricht.

7.3. Betaling van de vergoeding kan plaatsvinden op verschillende wijzen, zoals een betaling door een notaris die door de Klant is aangewezen, een betaling middels een incasso of door een overboeking van de Klant.

7.4. Als een betaling via de notaris of een incasso niet kan plaatsvinden, dan stelt De Ondernemers hypotheek de Klant daarvan in kennis. De Klant zal in dat geval binnen 7 dagen voor volledige betaling van de verschuldigde vergoeding zorgdragen, zonder verrekening, door overmaking op de door De Ondernemers hypotheek aangegeven bankrekening. Als de Klant dit nalaat, is hij in verzuim.

7.5. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die De Ondernemers hypotheek maakt in verband met de incasso van een vordering op de Klant zijn voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen in ieder geval de wettelijke rente, maar ook een bedrag ter grootte van de maximaal toegestane vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten zoals is bepaald in en wordt berekend volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

8. Klachten over de dienstverlening

8.1. Een klacht over de Dienstverlening of vergoeding van De Ondernemers hypotheek dient door de Klant zo snel mogelijk na het ontvangen van de stukken of de informatie waarover de Klant klaagt te worden ingediend bij De Ondernemers hypotheek, dan wel zo snel mogelijk nadat de Klant een gebrek heeft ontdekt en de Klant kan aantonen dat hij dit gebrek niet eerder heeft ontdekt en redelijkerwijze ook niet eerder had kunnen ontdekken.

8.2. Een klacht moet in ieder geval binnen 3 maanden na het ontvangen van de stukken of informatie of na het ontdekken van een gebrek worden ingediend. Na die periode vervallen alle aanspraken van Klant.

8.3. Klachten kunnen mondeling, schriftelijk of via de website worden ingediend. De Ondernemers hypotheek heeft een interne klachtenregeling die wordt gevolgd bij de afhandeling van klachten. Na de afhandeling van de klacht door De Ondernemers hypotheek, kan de Klant een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

8.4. Het indienen van een klacht schort de verplichting tot betaling van de vergoeding door de Klant niet op, tenzij De Ondernemers hypotheek aan de Klant aangeeft dat de betaling vooralsnog geheel of gedeeltelijk achterwege kan blijven.

8.5. Als een klacht terecht is bevonden heeft De Ondernemers hypotheek de keuze om de in rekening gebrachte vergoeding aan te passen, om de werkzaamheden kosteloos te verbeteren of opnieuw te verrichten of om de Opdracht geheel of gedeeltelijk niet (meer) uit te voeren tegen een restitutie van de al door de Klant betaalde vergoeding naar evenredigheid.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van De Ondernemers Hypotheek is beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Ondernemers Hypotheek wordt uitgekeerd, inclusief het eigen risico.

9.2. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Ondernemers Hypotheek geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van De Ondernemers Hypotheek voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht of voor een onrechtmatige daad beperkt tot het bedrag dat De Ondernemers Hypotheek als vergoeding voor haar werkzaamheden heeft ontvangen of nog te ontvangen heeft, met betrekking tot de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt, alle met een maximum van vijfduizend euro (€ 5.000,00).

9.3. De Ondernemers Hypotheek is ten opzichte van de Klant in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid die bij de uitvoering van de Opdracht mocht worden verwacht. De Ondernemers Hypotheek is niet aansprakelijk voor:

9.3.1. bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door de Klant aan De Ondernemers Hypotheek of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de Klant;

9.3.2. bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door De Ondernemers Hypotheek ingeschakelde hulppersonen of andere derden;

9.3.3. bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door de Klant aan verplichtingen die aan hem worden opgelegd door financiële instellingen anders dan De Ondernemers Hypotheek, waaronder de betaling van rente en/of premies;

9.3.4. bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de keuze van de Klant om bij een onvoldoende score voor de toets zoals bedoeld in 5.10 en de daarop volgende waarschuwing alsnog zonder voorafgaand advies een financieel product af te nemen;

9.3.5. bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van resultaten die worden behaald op beleggingen in verband met een door de Klant afgesloten product;

9.3.6. bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen of nalaten van andere financiële instellingen dan De Ondernemers Hypotheek, ook als die door De Ondernemers Hypotheek zijn ingeschakeld;

9.3.7. bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van fouten in door De Ondernemers Hypotheek gebruikte software of computerprogrammatuur;

9.3.8. bij de Klant of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen in overeenkomsten waarbij de Klant partij is;

9.3.9. bij de Klant of derden ontstane indirecte schade of gevolgschade.

Deze uitsluitingen van de aansprakelijkheid van De Ondernemers Hypotheek gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Ondernemers Hypotheek.

9.4. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij De Ondernemers Hypotheek te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt

10. Vorderingsrechten

10.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant jegens De Ondernemers hypotheek in verband met het verrichten van werkzaamheden door De Ondernemers hypotheek in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

11. Overmacht

11.1. De Ondernemers hypotheek is niet gehouden om verplichtingen na te komen, als dat voor De Ondernemers hypotheek redelijkerwijze niet mogelijk is als gevolg van een wijziging in de omstandigheden van de uitvoering van de Opdracht die buiten toedoen van De Ondernemers hypotheek is ontstaan. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan stakingen, oproer, brand, (langdurige) uitval van computersystemen of computerprogrammatuur en vertraging van leveringen aan De Ondernemers hypotheek.

12. Slotbepalingen

12.1. Op alle overeenkomsten tussen de Klant en De Ondernemers hypotheek is Nederlands recht van toepassing.

12.2. De Ondernemers hypotheek heeft het recht deze algemene voorwaarden op enig moment eenzijdig te wijzigen.

Bel mij terug voor een vrijblijvende afspraak

Bel mij terug